S.V. DONIA - Samen naar een nieuw sportcomplex

Update inzake nieuw sportcomplex (d.d. 26 oktober 2023)

Gepubliceerd op 26 oktober 2023 door S.V. Donia

Wij zijn door De Fryske Marren geïnformeerd over het feit dat de scholen inmiddels ingezet hebben op een plan B: realisatie van een nieuwe school op de locatie waar thans de Paedwizer is gevestigd.DFM onderzoekt momenteel de haalbaarheid van dit scenario. Deze gang van zaken heeft geen enkele invloed op de door ons ingeslagen weg naar een nieuw gezamenlijk te bespelen sportpark.De Leeuwarder Courant heeft op 26 oktober een artikel gepubliceerd over de mogelijke wijziging van de locatie van een nieuw schoolgebouw voor de De Paedwizer en It Klimmerbled. Om verkeerde interpretaties van de inhoud van dat artikel te voorkomen willen wij in deze nieuwsbrief graag het volgende toelichten. De in het artikel aangehaalde passage over jaren vertraging heeft betrekking op de ingebruikname van een nieuw schoolgebouw als dat nieuwe schoolgebouw op de huidige accommodatie van VV Renado zou moeten worden gebouwd. Voordat een nieuw schoolgebouw op de huidige accommodatie van VV Renado in gebruik zou kunnen worden genomen, zouden de volgende besluiten moeten worden genomen en werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

  1. het vaststellen van een nieuw omgevingsplan voor de nieuwe beoogde sportaccommodatie door de gemeenteraad;
  2. de aanleg en realisatie van de nieuw beoogde sportaccommodatie door de Gemeente de Fryske Marren en de voetbalverenigingen;
  3. de ingebruikname van de nieuwe sportaccommodatie door de voetbalverenigingen;
  4. het vaststellen van een nieuw omgevingsplan van de huidige accommodatie van VV Renado door de gemeenteraad;
  5. het bouwrijp maken van de huidige accommodatie van VV Renado t.b.v woningbouw en een nieuw schoolgebouw;
  6. het bouwen van een nieuw schoolgebouw.

Op basis van die tijdlijn zijn de beide schoolbesturen en de DFM met elkaar in overleg getreden om te onderzoeken of een nieuw schoolgebouw op een andere locatie zou kunnen worden gebouwd.

  • Als voornoemd plan (nieuw schoolgebouw op de huidige locatie van De Paedwizer) van de scholen doorgang vindt, dan betekent dat dat DFM extra kosten voor de verhuizing van de scholen moet maken. DFM heeft (net als alle gemeenten in dit land) een plicht “huisvesting onderwijs”. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden komen uit een aparte pot, en komen dus bijvoorbeeld niet ten laste van een nieuw sportpark. Binnen DFM wordt momenteel geschreven aan een “beleid sportaccommodaties”. Naar verwachting is dit eind 2023 gereed. Begin 2024 zal de raad zich hierover buigen.
  • De gesprekken met de architect zijn in volle gang. In november / december zal het voorlopig ontwerp gereed zijn, en zal er een inschatting van de te maken kosten zijn. De stuurgroep heeft inmiddels commissies opgericht die zich bezighouden met de opstal, met de “vergaande samenwerking dan wel fusie”, en met de financiële, fiscale en juridische consequenties.
    Met andere woorden: het proces om te komen tot een nieuw, gezamenlijk te bespelen sportpark is in volle gang! Wij houden jullie op de hoogte.

Namens vv Langweer, VVI, vv Renado en RVLC: Stuurgroep Donia.

Terug naar het berichtenoverzicht
Copyright © 2024 SV DONIA.
Techniek, design & hosting aangeboden door Somar Webdesign St.Nicolaasga